อัตราดอกเบี้ยธนาคาร

คำนวณหาอัตราผ่อนต่อเดือนและรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

บาท
%
ปี
งวดผ่อนต่อปี

359,730 บาท

งวดผ่อนต่อเดือน

29,978 บาท

รายได้ต่อเดือน

74,945 บาท

คำนวณหาวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้

บาท
%
ปี
%
งวดผ่อนต่อเดือน

20,000 บาท

งวดผ่อนต่อปี

240,000 บาท

จำนวนวงเงินกู้

3,335,832 บาท

คำนวณหาระยะเวลากู้ และวงเงินกู้

บาท
%
%
งวดผ่อนต่อเดือน

20,000 บาท

งวดผ่อนต่อปี

240,000 บาท

จำนวนวงเงินกู้

ระยะเวลากู้ 5 ปี

1,034,511 บาท

ระยะเวลากู้ 10 ปี

1,801,469 บาท

ระยะเวลากู้ 15 ปี

2,370,070 บาท

ระยะเวลากู้ 20 ปี

2,791,615 บาท

ระยะเวลากู้ 25 ปี

3,104,137 บาท

ระยะเวลากู้ 30 ปี

3,335,832 บาท

อัตราหนี้สินต่อรายได้
แสดงยอดชำระสินเชื่อบ้านต่อเดือนของคุณ โดยการคำนวณจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ คือ ราคาบ้าน และ วงเงินกู้สินเชื่อบ้านของคุณ ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่างๆในการคำนวณเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำกับกรณีการกู้สินเชื่อของคุณได้
รายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน คือ ผลรวมของรายได้ทั้งหมดของคุณใน 1 ปีหารด้วย 12 เพื่อเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อเดือน ซึ่งรายได้เหล่านี้ได้แก่ รายได้ก่อนจ่ายภาษี ค่าคอมมิชชั่น เงินโบนัส ค่าOT เงินทิป รายได้จากค่าเช่า รายได้จากการลงทุนในหุ้นกู้/พันธบัตร รายได้เงินปันผล เงินบำนาญ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น
จำนวนวงเงินกู้
จำนวนเงินกู้ คือ จำนวนเงินกู้สินเชื่อบ้าน (ส่วนเงินต้น) ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ ที่ผู้กู้จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้ให้กู้
ระยะเวลากู้
ระยะเวลากู้ (ปี) ซึ่งระบุในสัญญาเงินกู้ เช่น 30 ปี 20 ปี หรือ 15 ปี เป็นต้น
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านต่อปี ที่คุณจะต้องจ่ายตลอดอายุสัญญา

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่นำมาใช้คำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละสถาบันการเงินในที่นี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยชนิด MLR หรือ MRR ที่แต่ละธนาคารใช้ โดยยังไม่ได้ใช้ส่วนลดเพิ่มเติมของแต่ละ Package แต่อย่างใด