ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สินเชื่อสำหรับ NPA

ทางเลือกพิเศษที่คุ้มค่ากว่า... ให้คุณเป็นเจ้าของที่พักอาศัยได้สบายๆ หลากหลายทางเลือกคุณภาพ จากโครงการ ทรัพย์สินรอการขายของ ธนาคาร เพื่ออนาคตของคุณและครอบครัวที่เริ่มต้นง่ายด้วย สินเชื่อ สำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สิน เพื่อการลงทุนของธนาคาร


อัตราดอกเบี้ย

กรณีกู้ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรือ ทาวน์เฮาส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือ อาคารพาณิชย์อัตราดอกเบี้ยอัตราเช่นเดียวกับสินเชื่อกรุงไทยเคหะ ทั่วไปของธนาคาร

แบบที่ 1   ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MLR-0.25% ต่อปี
แบบที่ 2   ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

กรณีกู้มิใช่วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

ปีที่ 1   เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR-1.0% ต่อปี
ปีที่ 2   เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR-0.5% ต่อปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

(ปัจจุบัน MLR = 5.85% ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552)

ประเภทสินเชื่อที่ให้บริการ

 • สินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan)

ลักษณะเด่นของบริการ

บริการสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษที่คุณพลาดไม่ได้เฉพาะสำหรับผู้สนใจ เป็นเจ้าของสินทรัพย์รอการขายของธนาคารเท่านั้น ทั้งที่ดินพร้อมบ้าน ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์ ตลอดจนที่ดินเปล่า โดยสามารถขอวงเงินสินเชื่อสำหรับ

 • ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรือ ทาวน์เฮาส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือ อาคารพาณิชย์
 • ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
 • ปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้าน พิจารณาวงเงินสูงสุดถึง 110% ของมูลค่าหลักทรัพย์ จากที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคต หรือห้องชุดในอาคารชุด

พร้อมรับสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติม

 • อนุมัติวงเงินเพิ่ม เพื่อซื้อเครื่องอุปโภค เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการกู้ค่าตกแต่งบ้าน หรือ เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • อนุมัติวงเงินเพิ่ม เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) เมื่อรวมกับ วงเงินสินเชื่อกรุงไทยเคหะแล้วไม่เกิน 100% ของราคาประเมินฯ หรือราคาซื้อขายจริง
 • ยกเว้น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสภาพหลักประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอกู้และผู้กู้ร่วม

กรณีเพื่อซื้อทรัพย์สินเพื่อการลงทุนของธนาคาร (NPA) สำหรับเป็น ที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

 • ผู้มีรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้
 • ผู้บรรลุนิติภาวะ
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ จะต้อง อายุไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมจะพิจารณาอายุของผู้หนึ่งผู้ใด ที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย หากผู้กู้มีสามี/ภรรยา เป็นชาวต่างชาติ ให้สามี/ภรรยา เป็นผู้กู้ร่วมได้
  (ชาวต่างชาติแม้จะมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ก็ไม่สามารถเป็นผู้กู้ได้)
 • ผู้ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่ได้อยู่ในบัญชีดำ (Blacklist)

กรณีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินเปล่า ที่มิใช่วัตถุประสงค์ เพื่อที่อยู่อาศัย

 • ผู้ขอสินเชื่อต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ล้มละลาย หรือถูกฟ้องล้มละลาย
 • ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติทางการเงินจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau)
  โดยต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) กรณีเคยเป็นลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ต้องได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผู้ขอกู้ที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลจะต้องมีกระแสเงินสดที่จะนำมา ชำระหนี้ ที่เป็นแหล่งรายได้ที่ชัดเจน

หลักฐานในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และ คู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหนังสือหรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่เป็นหลักประกัน

  กรณีรีไฟแนนซ์
 • สำเนาสัญญาเงินกู้
 • สำเนาสัญญาจำนอง
 • หลักฐานการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือนล่าสุด
 • ทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)

ระยะเวลาการให้กู้

 • กำหนดระยะเวลาการชำระคืนสินเชื่อสำหรับลูกค้า ที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร (NPA) สูงสุด 30 ปี

อัตรค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

กรณีกู้ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรือ ทาวน์เฮาส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือ อาคารพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราเช่นเดียวกับ สินเชื่อกรุงไทยเคหะ ทั่วไปของธนาคาร

แบบที่ 1   ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MLR-0.25% ต่อปี
แบบที่ 2   ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

กรณีกู้มิใช่วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

ปีที่ 1   เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR-1.0% ต่อปี
ปีที่ 2   เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR-0.5% ต่อปี
หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

ค่าธรรมเนียมประเมินราคา

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาครั้งแรก
 • กรณีกู้เพื่อวัตถุประสงค์ปลูกสิ่งก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินกู้ ตามผลงานการก่อสร้างนั้น จึงจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตรา ที่ธนาคารประกาศ (ปัจจุบันเรียกเก็บครั้งละ 400.- บาท )

การชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นก่อนกำหนดอายุสัญญากู้เงิน

 • เก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีการชำระหนี้ไถ่ถอนจำนอง ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ในช่วง 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา กู้เงินในอัตรา 3% ของต้นเงินกู้ที่จะชำระหนี้เสร็จสิ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (www.contactcenter.ktb.co.th) หรือกรุงไทยโฟน 1551 http://www.ktb.co.th