เช็กเงื่อนไขหักลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมโอน อย่าเข้าใจผิด 2 แสนบาทไม่ใช่เงินคืน

          ถือเป็นความโชคดีของคนซื้อบ้านในปีนี้ก็ว่าได้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรฐานกระตุ้นเศรษฐกิจ ครึ่งหลังปี 2562 โดยหนึ่งในหลายมาตรฐานที่กำหนดออกมา มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเป็นประโยชน์สำหรับคนซื้อบ้านรวมอยู่ด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ การนำค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านมาหักลดหย่อนภาษี และการลดค่าธรรมเนียมการโอน/จำนอง

ซื้อบ้าน-คอนโดหลังแรกนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
เพื่อส่งเสริมให้คนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง จึงเกิดเป็นมติให้ “นำเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้าน” ไปหักลดหน่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ มาตรการนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้มีเงินได้ที่เสียภาษีทุกคน

เงื่อนไขเบื้องต้น
ต้องเป็น “ที่อยู่อาศัยหลังแรก” ของผู้เสียภาษีจะซื้อบ้าน (ทาวน์เฮ้าส์, บ้านแฝด, บ้านเดี่ยว หรือคอนโดก็ได้จะซื้อจากโครงการ (บ้านใหม่) หรือซื้อมือสองจากบุคคลทั่วไปก็ได้ ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รวมกันแล้วไม่เกิน 200,000 บาท ต้องเป็นการซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ในช่วง 30 เมษายน-31 ธันวาคม 2562

ข้อสังเกต
ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านที่นำไปหักลดหย่อนนี้ ไม่รวมถึง “ค่าดอกเบี้ยจากการผ่อนบ้าน” ซึ่งปกติสามารถนำไปหักลดหย่อยภาษีได้เช่นกันตามจำนวนที่จ่ายจริง-ไม่เกิน 100,000 บาท ดังนั้นคนที่ซื้อบ้านภายในปีนี้จะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นถึง 2 เด้ง ทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อและค่าดอกเบี้ยผ่อน ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเฉพาะปี 2562 ได้ครั้งเดียว เต็มจำนวนเท่าที่ได้จ่ายจริง ไม่เกิน 200,000 บาท 
        (รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีในรายการนี้ เช่น หลักฐานการซื้อ/การโอน รอประกาศจากกรมสรรพากรอีกครั้ง)

ลดค่าโอน และจดจำนอง เหลือ 0.01% จนถึง พ.ค. 2563

          ต่อเนื่องจากหักลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้อบ้านหลังแรก ก็เป็นเรื่องของมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ โดยมาตรการนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือ ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางเป็นหลัก เนื่องจากกำหนดเงื่อนไขให้เฉพาะสำหรับผู้ที่ซื้อบ้านในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทเท่านั้น

รายละเอียดเบื้องต้น
        ลดค่าจดทะเบียนการโอน เหลือ 0.01% จากเดิม 2% ของราคาประเมิน
        ลดค่าจดจำนองเหลือ 0.01% จากเดิม 1% ของมูลค่าจดจำนอง
        สำหรับกรณีการซื้อขายอสังหาฯ ที่เป็นบ้านพร้อมที่ดิน (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์) และคอนโดมิเนียม ทั้งโครงการใหม่และมือสอง ราคาซื้อขาย และวงเงินจำนองไม่เกิน 1 ล้านบาท (โดยผู้รับจำนองต้องเป็นสถาบันการเงินเท่านั้น) ต้องจดทะเบียนโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
        ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอากร สำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการนี้ ให้เรียกเก็บตามอัตราปกติ (รายละเอียดรอประกาศกระทรวงมหาดไทย)


ที่มา : คอลัมน์ home loan นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ พ.ค.62

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2562