HBA จับมือสถาบันอุดมศึกษาชื่อดังร่วมงานวิชาการ

ศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

        ศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยว่า สมาคมฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรในธุรกิจรับสร้างบ้านมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสมาคมฯ ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจการรับสร้างบ้านทั้งในทางปฏิบัติ และทางวิชาการ โดยล่าสุดสมาคมฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง คือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

        การลงนามข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาและบุคลาการของสถาบันการศึกษาในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะประกอบด้วย  ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ในการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน การศึกษา และบุคลากรของสมาคมและสถานประกอบการในเครือข่าย โดยที่สถาบันการศึกษาจะให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของสมาคม และสถานประกอบการในเครือข่าย โดยการรับเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงการฝึกอบรม พัฒนาทักษะและการประชุมทางวิชาการที่สถาบันการศึกษาจัดให้มีขึ้น

        ทั้งนี้สถาบันการศึกษาจะให้การสนับสนุนและพัฒนาวิชาการ ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น การวิจัยและพัฒนาสื่อการฝึกอบรม ข่าวสารทางวิชาการให้แก่สมาคมฯ และสถานประกอบการในเครือข่าย และในทางกลับกันสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจะสนับสนุนสถาบันการศึกษาโดยรับนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานการก่อสร้างบ้าน และรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคม รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาทักษะในการทำงานวิชาชีพ

        “การลงนามข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสมาคมฯ และสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่งในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่จะสามารถยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร และในที่สุดก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้านอีกทางหนึ่งด้วย โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการระหว่างสมาคมฯ และสถาบันการศึกษานั้นเชื่อว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และยกระดับคุณภาพการก่อสร้างให้กับธุรกิจรับสร้างบ้าน สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น ซึ่งล้วนเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจรับสร้างบ้าน และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต” ศิริพรกล่าว

        ทั้งนี้นอกจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่งนี้แล้ว ก่อนหน้านี้สมาคมฯ ยังได้มีความร่วมมือในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยจัดให้มีการเปิดการเรียนการสอนในสาขาเทคนิคการควบคุมการก่อสร้างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน โดยในความร่วมมือนั้น ทาง สอศ.ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิค ดุสิตเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกันทางสมาคมฯ เองได้รับเยาวชนภาคอาชีวศึกษาเข้าฝึกงานและทำงานในบริษัทสมาชิก ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานและควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพ

        ด้านนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านกล่าวด้วยว่า สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนาม MOU ในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ทั้งสองฝ่ายได้ตั้งไว้ และเกิดความร่วมมือระหว่างกันต่อเนื่องอีกในระยะยาว ซึ่งเมื่อภาคธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ก็จะมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างแข็งแกร่งเช่นกัน อย่างไรก็ดี สมาคมฯ ยังมีแผนงานที่จะเดินหน้าสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ  อีกในอนาคต 

ติดตามข่าวสารอสังหาฯและข่าวดังในกระแส www.home.co.th/hometips/news

ติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯ www.home.co.th และ www.facebook.com/Homebuyersfanpage

หรือชมวิดีโออื่นๆ คลิกที่นี่  www.home.co.th/tv  , www.youtube.com/tvhomebuyer


วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2561