ที่ดิน-คอนโดฯ 50 ล้านแนวรถไฟฟ้าจ๊าก ครม.ไฟเขียวเก็บภาษีลาภลอยเพิ่ม 5%-ไฮสปีดก็ด้วย

ครม.ไฟเขียวภาษีลาภลอยที่ได้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ สนามบิน 
ท่าเรือ ทางด่วนกำหนดเพดาน 5% จากราคาที่เพิ่มขึ้น โดยที่ดินหรือคอนโดฯ มูลค่าเกิน 50 ล้านเข้าข่าย รัศมีครอบคลุม 5 กม. 
คลังยันไม่กระทบประชาชน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำตัวรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่างพระราช
บัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ...
(ภาษีลาภลอย) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ส่งผลให้ราคา
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราคาสูง ทั้งที่เจ้าของไม่ได้ดำเนินการอะไรเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นผู้มีที่ดินที่โครงการรถไฟฟ้าผ่าน ได้รับ
ประโยชน์จากการไม่ลงทุน แต่รัฐไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน

ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงกำหนดเพดานการจัดเก็บจะไม่เกิน 5% จากส่วนต่างของราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ นับจากวันที่
รัฐเริ่มก่อสร้าง หรือวันที่ พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ ส่วนขั้นตอนของกฎหมาย หลัง ครม.ให้ความเห็นชอบจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจรายละเอียด และส่งเข้าพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป โดยยังไม่สามารถระบุได้ว่ากฎหมายจะออกมา
บังคับใช้ได้เมื่อใด

"ร่าง พ.ร.บ.นี้ ต้องการสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ได้รับประโยชน์กับรัฐที่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และรายได้จากภาษีตรงนี้
ทำให้รัฐสามารถนำไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมได้ ภาษีที่จะดำเนินการเก็บจากลาภลอยที่เกิดขึ้นนี้จำนวนไม่มาก เชื่อว่า
ไม่เป็นภาระกับผู้ที่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด โดยจะเก็บภาษีจากที่ดิน ห้องชุด อาคารพาณิชย์ มูลค่าเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป ที่
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ ยกเว้นทำการเกษตรและอยู่อาศัยไม่ต้องเสียภาษีนี้"

นายณัฐพรกล่าวว่า สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. โครงการที่อยู่ในข่ายจัดเก็บภาษี อาทิ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
รถไฟทางคู่ สนามบิน ท่าเรือ ทางด่วน และโครงการที่กำหนดในกฎกระทรวง ผู้ที่ต้องเสียภาษีลาภลอยจะเป็นนิติบุคคล หรือ
บุคคลธรรมดาที่ครอบครองที่ดิน โดยโครงการที่จะต้องจ่ายภาษีต้องมีทำเลที่ระยะทางไม่เกิน 5 กม. จากโครงการตาม พ.ร.บ.ที่
กำหนด หากเป็นช่วงที่โครงการยังไม่เสร็จ กรมที่ดินจะเป็นผู้เก็บภาษี เมื่อโครงการเสร็จแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
จะเป็นผู้ทำหน้าที่เก็บแล้วส่งรายได้ให้กับแผ่นดิน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และรองโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิดเผยว่า การทำกฎหมายฉบับนี้จะไม่กระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ เพราะระหว่างที่มีโครงสร้างพื้นฐานตัดผ่าน หากไม่มี
การขายเปลี่ยนมือก็จะไม่เสียภาษีส่วนนี้ ผู้เสียภาษีก็จะเป็นผู้ที่มีที่ดินหรือคอนโดฯ เชิงพาณิชย์เกิน 50 ล้านบาทเท่านั้น

ติดตามข่าวสารอสังหาฯและข่าวดังในกระแส www.home.co.th/hometips/news

ติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯ www.home.co.th

และ www.facebook.com/Homebuyersfanpage

หรือชมวิดีโออื่นๆ คลิกที่นี่  www.home.co.th/tv  , www.youtube.com/tvhomebuyer


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 11 กรกฎาคม 2561