ประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี ประจำเดือน มิ.ย.- ต.ค. 2559

ประมูลบ้านจากกรมบังคับคดีเฉพาะ กทม.มี 25 รายการ ราคาขายบ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เป็นอีกหน่‹วยงานหนึ่งที่ได้Œคัดทรัพย์เข้าร่‹วม โครงการบ้Œานประชารัฐ โดยล่‹าสุดกรมบังคับคดีได้นำส่‹งข้Œอมูลบ้Œานและห้องชุด ที่มีราคาไม่‹เกิน 1.5 ล้านบาทต่‹อหน่‹วย มอบให้Œกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน ทั้งในส่‹วนกลางและภูมิภาค สามารถดูรายละเอียดได้Œที่เว็บไซต์ www.led.go.th รวมทั้งยังได้Œจัดทำหนังสือรวบรวมรายการทรัพย์นำไปแจกจ่ายให้Œผู้Œสนใจ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่‹ และธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่‹ และสำนักงานสาขา 9 แห่‹งในต่‹างจังหวัด ได้Œแก่‹ นนทบุรี, ชลบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่‹น, พิษณุโลก, เชียงใหม่‹, นครปฐม, นครศรีธรรมราช และสงขลา 

ในส่วนของสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครส่วนกลางนั้น มีทรัพย์ที่ราคาประเมินตํ่ากว่า 1.5 ล้Œานบาท จำนวน 25 รายการด้Œวยกัน (ทั้งนี้ทรัพย์ที่อยู่‹ในโครงการบ้านประชารัฐ ราคาที่ประมูลได้Œต้Œองไม่‹เกิน 1.5 ล้Œานบาท และขึ้นอยู่‹กับการพิจารณาอนุมัติของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ) ดูรายละเอียดทรัพย์ทั้งหมดได้Œที่นี่ http://asset.led.go.th/newbid1


ที่มา : นิตยสาร บ้านพร้อมอยู่ มิถุนายน 2559

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2559