1. ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการซื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2. งบประมาณสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการซื้อ
3. เขตหรือทำเล ที่ท่านต้องการมากที่สุด
4. อาชีพ
5. วัตถุประสงค์การเข้าชมงาน
6. ท่านทราบข่าวงานนี้จากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)