ตัวอย่าง “คดีผู้บริโภค” ตั้งแต่มีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคใช้บังคับ(๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ) ปรากฏได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก และที่นี่ได้นำเสนอดังกล่าวต่อเนื่องมาถึงตอนนี้เป็นฉบับที่ 3 แล้ว ฉบับนี้คงเป็นฉบับสุดท้าย ก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อเป็นอื่นต่อไป หนึ่งในความสนใจของประชาชนทั่วไปก็คือ คดีแบบไหนถึงจะเข้าข่ายเป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภค? ง่าย ๆเลย นั่นก็คือ คดีที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนมากล้วนเข้าข่ายคดีคุ้มครองผู้บริโภคทั้งสิ้น ตัวอย่างต่อไปนี้จัดว่าเป็นคดีผู้บริโภค (1) คดีที่คู่ความฝ่ายหนึ่งเป็นคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง ส่วนใหญ่จะเป็นคดีผู้บริโภค เว้นแต่ข้อพิพาทนั้นไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับการบริโภคสินค้าหรือบริการหรือการคุ้มครองดูแลสิทธิของผู้บริโภค (2) คดีที่ผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องเอง มูลคดีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผิดสัญญาและจำเลยซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจมักจะเป็นนิติบุคคล เช่น สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (ไม่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ไม่โอนกรรมสิทธิ์ ไม่จัดทำสาธารณูปโภค ให้รับผิดในความชำรุดบกพร่อง) สัญญาซื้อขายหรือเช่าซื้อรถยนต์ (ให้รับผิดในความชำรุดบกพร่อง ไม่โอนชื่อทางทะเบียนหรือทะเบียนปลอม ยึดรถยนต์กลับไปโดยมิชอบ) หรือสัญญาให้บริการการท่องเที่ยวเป็นต้น และบางกรณีอาจเป็นเรื่องละเมิด เช่น คดีเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข เป็นต้น (3) คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจฟ้องบังคับให้ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าชำระหนี้ตามสัญญาต่างๆจัดว่าเป็นคดีผู้บริโภคด้วย เช่น - คดีที่ธนาคารพาณิชย์ฟ้องบังคับชำระหนี้ตามสัญญายืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงินหรือทรัสต์รีซีท เป็นต้น - คดีที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมฟ้องบังคับชำระหนี้ตามสัญญาให้บริการต่างๆ เช่น โทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น - คดีที่ผู้ประกอบกิจการสาธารณูปโภคฟ้องบังคับชำระหนี้ตามสัญญาให้บริการสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้า ประปา เป็นต้น - คดีที่ผู้ประกอบกิจการให้เช่าซื้อสินค้าฟ้องบังคับชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือให้บริการสินเชื่อรูปแบบอื่นฟ้องบังคับชำระหนี้ตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาให้บริการสินเชื่อ (4) คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย พิพาทกับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์เกี่ยวกับสัญญาประกันภัย ถือว่าเป็นคดีผู้บริโภค แต่ถ้าเป็นคดีพิพาทระหว่างผู้รับประกันภัยด้วยกันเอง หรือระหว่างผู้รับประกันภัยที่รับช่วงสิทธิมาฟ้องผู้ทำละเมิด หรือระหว่างผู้ถูกทำละเมิดกับผู้รับประกันภัยค้ำจุน ไม่น่าจะเป็นคดีผู้บริโภคเพราะคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมิใช่ผู้บริโภค (เว้นแต่จะเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีผู้บริโภคตามมาตรา ๓(1) หรือ 3 (2)) อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้คดีคุ้มครองผู้บริโภคที่ขึ้นสู่ศาล เท่าที่เห็นมา ยังไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกรณีกู้ยืม ค้ำประกัน หนี้บัตรเครดิต ซึ่งจำเลยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ธนาคารรทั้งนั้น หากมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ก็จะติดตามมานำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไป .............................................................................................................................................. ตัวอย่างของการฟ้องร้อง เช่น หากผู้บริโภคให้แชมพูแล้ว บอกว่าเกิดอาการคัน ผมร่วง สันนิษฐานว่าเป็นเพราะสูตรของแชมพูไม่ได้มาตรฐาน ก็สามารถฟ้องร้องให้มีผู้ประกอบการพิสูจน์ว่าส่วนประกอบการที่ใช้ในการผลิตได้คุณภาพหรือไม่ ที่มา นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ ข้อมูล : ศาลยุติธรรม (คุณชาญณรงค์ ปราณีจิตต์) ..............................................................................................................................................

    วันที่บันทึกข้อมูล 10/4/2552 14:53:24
    วันที่แก้ไข 21/9/2552 17:09:01

    สนใจสอบถามข้อมูล "Solar Roof" เพิ่มเติม
    ความคิดเห็น