ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งว่า ธอส. ได้กำหนดให้มีวาระการประมูลขายทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่1/2553
  ในวันที่24 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. พร้องกันทั่วประเทศ โดยมีบ้านมือสองเข้าร่วมในการ
  ประมูล กว่า 3,00 รายการ เป็นทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวม 200 รายการ โดยจะจัดประมูล ณ ห้อง
  ประชุมพิมานมาศ อาคารจอดรถ ชั้น 11 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 สำหรับทรัพย์ที่
  ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ธนาคารจะจัดประมูล ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่

  ที่มา หนังสือพิมพ์ : มติชน
  วันที่บันทึกข้อมูล 21/4/2553 0:00:00
  วันที่แก้ไข 21/4/2553 11:54:56

  สนใจสอบถามข้อมูล "Solar Roof" เพิ่มเติม
  ความคิดเห็น