พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2) เป็นการแก้ไข เพิ่มเติมในบางมาตรา ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 โดยเหตุผลที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจาก บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และการบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การตรวจตรา กำกับดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ยังไม่เหมาะสม และยังปรากฏว่ามีผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธ์ ตามกฎหมายอย่างเต็มที่ ตลอดจนมีผู้บริโภคจำนวนมากร้องเรียนว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการทำสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจมากขึ้น จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติม บทบัญญัติดังกล่าว เพื่อปรับปรุงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปรับปรุงอำนาจของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา ออกคำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีจำเป็น หรือรีบด่วนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มบทบัญัญัติกำหนดสิทธิและการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ที่จะได้รับความเป็นธรรม ในการทำสัญญาโดยเฉพาะ และปรับปรุงโทษเกี่ยวกับการทำผิดในเรื่องการโฆษณาและฉลากให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ ให้ยกเลิกคำว่า “ผู้บริโภค” ในมาตรา 3 แห่งปรพะราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอ หรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้า หรือรับบริการ และหมายความรวมถึง ผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม” ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “สัญญา” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ฉลาก” และคำว่า “คณะกรรมการ” .ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ดังนี้ “สัญญา” หมายความว่า ความตกลงกันระหว่างผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจเพื่อซื้อ และขายสินค้า หรือให้และรับบริการ” เป็นต้น โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 15 ก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2541)

    วันที่บันทึกข้อมูล 19/12/2547 0:00:00
    วันที่แก้ไข 8/9/2552 13:07:53

    สนใจสอบถามข้อมูล "Solar Roof" เพิ่มเติม
    ความคิดเห็น