schtab4
schtab3
schtab2
schtab1
ราคาเริ่มต้น
ราคาสูงสุด

รวมคำค้นหายอดนิยม


ผิดนัดจ่ายค่าบ้านคิดค่าปรับอย่างไร?

Post : 17/05/2010


ผิดนัดจ่ายค่าบ้านคิดค่าปรับอย่างไร?


ผิดนัดจ่ายค่าบ้านคิดค่าปรับอย่างไร?

  ฉบับก่อนผมเขียนถึง “หัวใจของสัญญาจะซื้อจะขาย” อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นให้เห็นถึงสาระสำคัญที่ต้องมีอยู่ในสัญญา 2 ประเด็น คือการกำหนดวันแล้วเสร็จและค่าปรับ ฉบับนี้จึงขอเดินเรื่องต่อจากฉบับที่แล้วเพื่อให้
  จบตอนของสัญญาจะซื้อจะขายดังนี้  ค่าปรับควรกำหนดไว้ในสัญญาด้วย มาตรวัดง่ายๆ สำหรับการกำหนดค่าปรับคือหากเราไม่ชำระค่างวดเขาปรับเราเท่าไร หากเขาไม่สร้างให้ทันกำหนดเราก็ควรปรับเขาเท่ากัน คิดให้พอเหมาะกัน ซึ่งสัญญาที่กำหนดเรื่องค่าปรับไว้เรามีทางเลือก 2 ทาง คือเลิกสัญญาหรือเรียกเงินค่าปรับอย่างใดอย่างหนึ่ง  “ค่าปรับ” คือเงินหรือหนี้อย่างอื่นที่ลูกหนี้สัญญาว่าจะใช้เมื่อตนไม่ชำระหนี้ หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร การไม่ชำระหนี้คือไม่ชำระเลย ส่วนการชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควรคือมีการชำระหนี้แต่ไม่ตรงตามกำหนดเวลา หรือชำระไม่ถูกต้อง

  สัญญาจะซื้อขายส่วนใหญ่ระบุเรื่องค่าปรับไว้ 2 ลักษณะคือ  1.หากผู้จะซื้อไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลาต้อง เสียดอกเบี้ยเป็นร้อยละของยอดเงินอย่างหนึ่ง


   2.ริบเงินค่างวดที่ผ่อนไปแล้วทั้งหมดเมื่อมีการ เลิกสัญญา
   จะเห็นว่าค่าปรับนี้กำหนดไว้ไม่ว่าจะยังไม่เลิกสัญญาก็เสียเป็นดอกเบี้ยร้อยละ หากเลิกสัญญายังต้องถูกริบเงิน ซึ่งทั้งสองกรณีถือเป็นเบี้ยปรับตามนัยของค่าปรับดังกล่าว


   กรณีท่านผู้อ่านผิดนัดจนผู้จะขายบอกเลิกสัญญาและริบเงินที่ผ่อนไปแล้วเป็นเบี้ยปรับ กรณีนี้ท่านจะเสียเปรียบเพราะเขาเอาเงินไปแล้ว มีผู้จะซื้อจำนวนมากที่ไม่รู้ คิดว่าตัวเองจะต้องเสียค่าปรับทั้งหมดจริงเลยปล่อยเลยตามเลย

   ความจริงแล้วค่าปรับคือค่าเสียหายที่คู่สัญญากำหนดกันไว้ล่วงหน้ากรณีที่มีการผิดสัญญา ศาลอาจกำหนดลดลงก็ได้ ถ้าถูกริบแล้วการจะขอให้คืนก็ต้องฟ้องคดีต่อศาลนะครับ


   พอได้ความรู้คร่าวๆ ในเรื่องค่าปรับแล้ว ดังนั้นหากท่านจะทำสัญญาจะซื้อขายก็ควรพิจารณาตรงนี้ให้ดี อย่าคิดว่าเราคงไม่ผิดนัดชำระค่างวดหรอก เหตุการณ์ในอนาคตไม่แน่นอน คิดว่าอาจผิดนัดไว้ก่อนจะดีกว่านะครับ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านจึงควรระวังเรื่องเบี้ยปรับ ไม่ว่าที่เขากำหนดให้ปรับเราหรือเราควรกำหนดเพื่อปรับเขาไว้บ้าง


   กรณีที่ผู้จะขายยอมให้กำหนดเบี้ยปรับแต่สร้างไม่เสร็จในกำหนดในวันโอนกรรมสิทธิ์บ้าน ท่านจะต้องแสดงเจตนาสงวนสิทธิในการปรับไว้ด้วยนะครับ มิฉะนั้นท่านจะปรับเขาไม่ได้ตามสัญญา


 • เอกสารแนบท้ายสัญญา


  • ในสัญญาไม่สามารถกำหนดรายละเอียดได้ทั้งหมด จึงนิยมนำเอารายละเอียดบางอย่างไปทำเป็นเอกสารแยกต่างหากแล้วนำมาแนบไว้ท้ายสัญญา แต่ก็ต้องระบุไว้ในสัญญาด้วยว่าอะไรบ้างที่แนบไว้และถือเป็น
   ส่วนหนึ่งของสัญญา เช่น แผนผังโครงการ ซึ่งเคยมี
   คำพิพากษาฎีกาหลายเรื่องที่นำผังโครงการมาวินิจฉัยว่าการไม่ก่อสร้างให้เป็นไปตามผังโครงการถือว่าผู้ขาย
   ผิดสัญญา อย่างต่อมาที่ขาดไม่ได้คือแบบบ้าน เพราะการจะพิสูจน์ว่าผู้ขายปลูกบ้านเป็นไปตามที่ตกลงหรือไม่ก็ต้องใช้แบบบ้านนี้เอง รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างบ้าน ผู้ขายส่วนใหญ่จะพยายามระบุรายละเอียดให้น้อยที่สุดในลักษณะคลุมๆ ไว้ หากสงสัยส่วนไหนก็ควรสอบถามแล้วระบุให้ชัดเจนนะครับ ■


  ที่มา นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์บทความที่คุณอาจสนใจ
 • f1
 • f2
 • f3
 • f4
 • f5
footerfb