schtab4
schtab3
schtab2
schtab1
ราคาเริ่มต้น
ราคาสูงสุด

รวมคำค้นหายอดนิยม


กฎหมายผังเมืองเรื่องควรรู้ก่อนซื้อบ้าน-ที่ดิน

Post : 21/09/2009


กฎหมายผังเมืองเรื่องควรรู้ก่อนซื้อบ้าน-ที่ดิน ก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดินหรือสร้างอาคาร สมควรที่ผู้ซื้อควรมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องบ้าง เพื่อไม่ให้ที่ดินหรืออาคารที่สร้างนั้นผิดกฎหมาย หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่ หรือต้องรื้อในภายหลัง ทั้งนี้เพราะในการซื้อและสร้างอาคารนั้น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ หนึ่งในนั้นคือ กฎหมายผังเมือง ในที่นี้เป็นเพียงการนำข้อมูลที่เป็นแก่นของกฎหมายผังเมืองเท่านั้น กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เป็นกฎหมายที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีกฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และในแต่ละเขตพื้นที่ ก็จะมีกฎกระทรวงในการบังคับใช้ผังเมืองรวมเป็นการเฉพาะ โดยกำหนดเขตการใช้พื้นที่เป็นสีต่าง ๆ กัน แต่ละเขตก็จะอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ต่างกัน เช่น เขตพื้นที่สีเชียวถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่เหล่านี้ก็จะไม่สามารถก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารบางประเภทได้ เป็นต้น กฎกระทรวงการบังคับใช้ผังเมืองรวมแต่และฉบับมีอายุ 5 ปี แต่ในระหว่างนั้นสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งหากกฎกระทรวงหมดอายุลงสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้งๆ ละ 1 ปี ในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไป ย่อมมีส่วนเกี่ยวกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมกันแทบทุกคน โดยเฉพาะผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ดังนั้น ก่อนซื้อที่ดินหรือสร้างอาคารเราต้องตรวจสอบก่อนว่าบริเวณที่เราสนใจจะซื้อที่ดินนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ประเภทใด สามารถก่อสร้างอาคารอย่างที่ต้องการได้หรือไม่ หรือสามารถก่อสร้างอาคารประเภทใดบ้าง โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัด เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากไม่ได้มีการตรวจสอบกันมาก่อน เมื่อซื้อที่ดินมาแล้ว กลับปรากฏว่าไม่สามารถก่อสร้างอาคารในแบบที่ต้องการได้ ความเสียหายก็จะเกิดขึ้น เนื่องจากไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มที่ ความเกี่ยวข้องอีกกรณีหนึ่ง ก็คือ ในการจัดทำผังเมืองรวมนั้น เมื่อมีการเห็นชอบในร่างผังเมืองรวมนั้นแล้ว จะมีการปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนด หรือโต้แย้ง หากภายในเวลาดังกล่าว มีการร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ของผังเมืองรวมนั้น จะต้องมีการเสนอคำร้องต่อคณะกรรมากรผังเมืองรวม ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นชอบกับคำร้องก็จะมีคำสั่งให้ดำเนินการ แต่ถ้าไม่เห็นชอบก็สั่งยกคำร้องนั้น เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดร้องขอ ให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น หรือมีแต่คณะกรรมการผังเมืองได้สั่งยกคำร้องขอนั้นหรือคณะกรรมการผังเมืองได้สั่งให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าว และได้มีการจัดการให้เป็นไปตามนั้นแล้ว ก็จะมีการเสนอผังเมืองรวมต่อรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมนั้นต่อไป ทั้งนี้ ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมนั้น และข้อแนะนำสำหรับผู้ต้องการซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัย หรือซื้อบ้านในโครงการจัดสรร ควรหลีกเลี่ยงโครงการที่อยู่ในเขตผังเมืองประเภทพื้นที่อุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือที่พักอาศัยหนาแน่นมาก เพราะพื้นที่เหล่านี้จะเป็นเขตที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น และมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ทำให้เกิดมลภาวะ ปัญหาการจราจร สำหรับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นฉบับการแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 3 กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีการต่ออายุมาแล้ว 2 ครั้งและหมดอายุลงตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2549 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมคำร้องหลังสิ้นกำหนดปิดประกาศ 90 วัน ..........................................................................................................................................


บทความที่คุณอาจสนใจ
  • f1
  • f2
  • f3
  • f4
  • f5
footerfb