schtab4
schtab3
schtab2
schtab1
ราคาเริ่มต้น
ราคาสูงสุด

รวมคำค้นหายอดนิยม


ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

Post : 21/09/2009


ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง


ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง เอกสาร หลักฐานที่ผู้กู้จะต้องเตรียมพร้อมก่อนไปยื่นกู้ สถาบันการเงินมักจะกำหนดให้ผู้กู้เตรียมเอกสาร หลักฐาน ที่ใช้จะใช้ประกอบในการขอกู้ไปให้ครบถ้วน หลักๆ คือ หลักฐานประจำตัว,หลักฐาน เกี่ยวกับรายได้, หลักฐานเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และการซื้อขาย และ หลักฐานอื่นๆ ดังนี้

หลักฐานส่วนตัว ประกอบด้วย
- สำเนาทะเบียนบ้าน 
- บัตรประจำตัว 
- ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่าหรือใบมรณบัตร
- สำเนาเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 

 
หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

1.กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องเตรียม
- ใบรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ/จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง 
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
2. กรณีประกอบอาชีพอิสระต้องเตรียม
- สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
- บัญชีเงินฝาก พร้อม statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน และ 
- หลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆ หลักฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการซื้อขาย ประกอบด้วย 
- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด 
- แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน 
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญามัดจำ
 
กรณีเป็นการซื้อห้องชุด ต้องมีสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุดรายละเอียดทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ ส่วนกลาง หลักฐานอื่นๆ ส่วนใหญ่ธนาคารจะแจ้งให้กับผู้กู้ทราบ หรือในกรณีที่มีการกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการ ซื้อบ้าน เช่น กรณีขอกู้เพื่อการปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคารต้องมี 
 - แบบก่อสร้างอาคาร 
 - หนังสืออนุญาตปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร 
 - หนังสือสัญญาจ้างปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร เป็นต้น
 
 
กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง  ต้องมี 
 - สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิม 
 - statement การผ่อนชำระค่างวด ใน 6 เดือนสุดท้าย 
ตรงนี้สำคัญเพราะจะเป็นวัติการผ่อนชำระเงินกู้ของตัวคุณเอง หากมีประวัติที่ดีการอนุมัติของแบงก์ก็จะเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และ 

 
กรณีมีผู้กู้ร่วม ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานส่วนตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วมไปด้วย ในขั้นตอนการเตรียมหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ท่านจะต้องเตรียมให้ครบถ้วนในวันที่ไปยื่นกู้ เพราะจะมีผลกับการพิจารณาอนุมัติของแบงก์ หากในวันที่ยื่นกู้เอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจจะไม่รับเรื่อง หรืออาจรับเรื่องไว้และให้ผู้ขอกู้นำ หลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม ซึ่งผู้ขอกู้ควรจะนำมาให้เจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน เพื่อจะไม่ทำให้การวิเคราะห์และอนุมัติเงินกู้ล่าช้า ออกไป เพราะฉะนั้นการอนุมัติเงินกู้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสารให้ครบด้วย

บทความที่คุณอาจสนใจ
  • f1
  • f2
  • f3
  • f4
  • f5
footerfb